Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

Všeobecné ustanovenia

 

Firma M-Stein, Peter Mészáros je registrovaná v živnostenskom registri pod číslom IČO: 11992832 so sídlom
na adrese Račí potok 27, Košice, Slovenská Republika. (ďalej „Predávajúci“ alebo „M-Stein“)

 

Prezentácia firmy, špecifikácia, kontaktné údaje a znenie Všeobecných obchodných podmienok sú verejne
dostupné na internetovej stránke www.mstein.sk alebo www.mstein.eu ktorej súčasťou je internetový obchod.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) špecifikujú objednávanie, nákup tovarov a služieb a
všeobecné záručné podmienky na výrobky firmy M-Stein. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a
povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru Kupujúcim.

 

Sú spracované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a upravujú obchodné podmienky dodávok a
predaja výrobkov značky M-Stein a doplnkového tovaru iných výrobcov.

 

Značka M-Stein je registrovaná ochranná známka.

 

M-Stein nenesie zodpovednosť za škody a ujmy na zdaví spôsobené nesprávnym používaním náradia a
ostatných predávaných výrobkov. Náradie má rezné hrany, preto upozorňujeme spotrebiteľa dbať na zvýšenú
bezpečnosť pri práci a manipulácii, používať ochranný odev. Brusné pasty nie sú požívateľné. Uchovávať
mimo dosahu detí. Deťom aj začiatočníkom odporúčame pracovať pod dozorom skúsených osôb.


Definície základných pojmov

 

Zmluva sa skladá z Objednávky Kupujúceho a Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim, je uzatvorená
okamihom kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie Objednávky Predávajúceho.

 

Kupujúci spotrebiteľ v týchto VOP je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu
svojej obchodnej činnosti, ale nakupuje produkty pre vlastnú spotrebu alebo použitie. V prípade, že kupujúci
koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, budú obchodné a zmluvné podmienky špecifikované
individuálne.

 

Poštovné a balné – zahŕňa cenu poštovného, cenu balného a ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru

 

Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi objednávateľa v
súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje odoslaním
Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu ako dotknutej osoby za účelom ich
využitia výhradne pre potreby plnenia obchodnej zmluvy (tj. spracovanie Objednávky, zaslanie Potvrdenia o
prijatí Objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, fakturáciu a inú nevyhnutnú komunikáciu)

 

Pristúpenie Kupujúceho k VOP – odoslaním Objednávky prostredníctvom internetového obchodu na stránkach
M-Stein Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň odoslaním objednávky
Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami. V ostatných prípadoch
komunikácie bude kupujúci o VOP oboznámený individuálne.


Objednávanie tovaru

 

Príjmeme objednávky formou telefonického dohovoru na zverejnených kontaktných číslach, poštou pri doručení
na uvedenú kontaktnú adresu, elektronicky na uvedenú emailovú adresu alebo pomocou internetového
obchodu vyplnením objednávkového formulára nachádzajúceho sa na prezentačných stránkach M-Stein.

 

Objednávka musí obsahovať správne identifikačné údaje objednávateľa (minimálne meno, adresa doručenia) a
zoznam objednaných výrobkov, kde je potrebné uviesť identifikačný kód výrobku a požadovaný počet kusov.

 

Identifikačný kód je uvedený v katalógu produktov internetového obchodu a pre každý produkt je unikátny.
Rezbárske dláta sa označujú identifikačným kódom, ktorý pozostáva z označenia typu dláta (R, A, B, C)
následne číslom profilu a šírkou profilu. Príklad zápisu označenia
rezbárskeho dláta: R3/15 (R=rovné dláto, 3=profil / 15=šírka profilu)

 

VOP sa nevzťahujú na neštandardnú objednávku, ktorá obsahuje produkty neuvedené v katalógu produktov.
Na jej definovaní sa dohodnú obe strany individuálne, pričom dohodnú aj špecifické obchodné a zmluvné
podmienky.

 

Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke

 

Po prijatí Objednávky posielame Kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky. V prípade internetového
obchodu je odoslaný automatický e-mail od info@mstein.sk, ktorý obsahuje informáciu o tom, že objednávka
bola zaregistrovaná. Tento informačný email slúži tiež na overenie zadaných údajov kupujúceho a následné
potvrdenie objadnávky s doplnenými podmienkami.

 

Potvrdenie objednávky zasielame individuálne každému Kupujúcemu po preverení dostupnosti tovaru.
V potvrdení objednávky špecifikuje M-Stein na základe celkovej hmotnosti a ceny tovaru jeho spôsob a lehotu
dodania, platobné podmienky, konečnú cenu a ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť. Potvrdenie objednávky môže
vyžadovať doplnenie informácií od Kupujúceho, kde je uvedená lehota na odpovedanie.

 

Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie objednávky s vyjadrením konečnej ceny
objednaného tovaru vrátane poštovného a balného, lehoty dodania a spôsobu platby. Kupujúci môže tak
urobiť emailom alebo telefonicky.

 

V prípade, že Kupujúci v Objednávke uviedol nesprávne údaje, môže ich zmeniť následne telefonicky alebo
emailom pred odsúhlasením Potvrdenia objednávky.

 

Kupujúci môže odvolať svoju Objednávku aj bez uvedenia dôvodu telefonicky alebo emailom pred jeho
odsúhlasením Potvrdenia objednávky.


Spôsoby platby

 

Štandardný spôsob platby je dobierkou pri odbere tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty. Iné spôsoby platby
závisia na dohode kupujúceho s predávajúcim pri potvrdení objednávky.

 

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť preddavkovú faktúru až do výšky 100%
hodnoty objednávky.

 

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a
nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar na základe
preddavkovej faktúry a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku
najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomného dostúpenia od zmluvy (zrušenie objednávky).

 

M-Stein nie je platca DPH.


Dodanie tovaru

 

Dodacie lehoty, spôsob doručenia aj platby sú určované individuálne podľa dostupnosti objednaného tovaru,
kupujúci je o nich oboznámený v rámci potvrdenia objadnávky.

 

Kupujúci je povinný prijať tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade odmietnutia z iných dôvodov, než sú
uvedené v Reklamačnom poriadku (súčasťou VOP), má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov
spojených s prípravou a expedíciou tovaru. Taktiež pri výrobe produktov na zákazku má právo žiadať aj
hodnotu tovaru až do výšky 100% účtovanej ceny.

 

Kupujúci má právo podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru (počítané
odo dňa nasledujúceho po prevzatí). Tovar v pôvodnom obale je povinný na svoje náklady doručiť späť
predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci skontroluje kompletnosť tovaru a najneskôr
do 30 dní vráti kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet.


Záručné podmienky

 

Poskytovateľom záruky je M-Stein, Peter Mészáros, so sídlom Račí potok 27, Košice 04001, riadi sa v
súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

 

Správne používanie, skladovanie a údržba produktov predávaných firmou M-Stein sú uvedené v Návodoch
na použitie. Uverejnené sú na internetovej prezentačnej stránke a budú doručené spotrebiteľovi najneskôr v
deň prevzatia objednaného tovaru.

 

Na uplatnenie záruky sa nevzťahujú vady spôsobené nedodržaním podmienok správneho použitia, skladovania
a údržby (brúsenie) produktov M-Stein.

 

Reklamačný poriadok

 

Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť
predajcovi. Závada sa oznamuje telefonicky, emailom alebo poštou na uvedených kontaktných údajoch.

 

Zákonom stanovená lehota 30 dní plynie odo dňa prijatia reklamácie M-Steinom, ktorý preverí splnenie
všetkých záručných podmienok, skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje
záruka, skutočne existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normálneho užívania, a že neboli spôsobené
nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou alebo nesprávnou údržbou, opravou alebo testovaním
alebo v dôsledku inej príčiny, ktorá sa nachádza mimo zodpovednosť M-Stein.

 

M-Stein vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o
vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to v "Oznámení o
vybavení reklamácie". Toto oznámenie predávajúci zašle na niektorý kontaktný údaj z tých, ktoré mu dal
Kupujúci pri uplatnení reklamácie.

 

Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku.

 

Návod na použitie môže byť v podobe zjednodušeného obrázkového návodu návod na údržbu môže byť
zlúčený do jedného dokumentu.

 

Dňom prevzatia je dátum predaja, u zásielok zaslaných verejnou prepravnou službou, tak dátum
prevzatia od verejnej prepravnej služby.

 

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.1.2014.

 


STIAHNÚŤ VERZIU PRE TLAČ (.pdf)

 

 

GDPR - ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Mstein s.r.o., Račí potok 27, 04001 Košice (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Mstein s.r.o., Račí potok 27, Košice 04001

email: mstein@mstein.sk

telefón: 0948 404 432

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. V prípade akéhokoľvek problému alebo otázky na správcu osobných údajov nás kontaktujte na mstein@mstein.sk .

II.Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie objednávky.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

• plnenie objednávky podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

• oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

• Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy (vybavenie objednávky), bez poskytnutia osobných údajov nie je možné objednávku vybaviť či ju zo strany správcu plniť,

• zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

• podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy

• zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

• zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

• právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

• právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä používaním hesiel, antivirusovým programom, uzamykanie miestnosti, kde sa uchovávajú osobné údaje v písomnej podobe

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018, aktualizované dňa 11.2.2019.